ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สัมมนา เรื่องผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก และประชุมคณะกรรมการเ..More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 415 ครั้ง
ร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ในฐานะกรรมการ สส.ชสอ. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุ..More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 402 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง ในฐานะกรรมการ สส.ชสอ...More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 379 ครั้ง
พบสมาชิกสมาคมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คาูบำนาญ พระนครศรีอยุธยา ในวันประชุมสามัญประจำปีของสมาคม ณ ห้องประ..More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 404 ครั้ง
เอกสารประกาศประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดเรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้..More
เมื่อ 27 ก.ย. 60 อ่าน 536 ครั้ง
เปิดรับสมัคร1.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 25612.สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเ..More
เมื่อ 27 ก.ย. 60 อ่าน 443 ครั้ง
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดพระนครศร..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 361 ครั้ง
สหกรณ์พบสมาชิก อ.อุทัย และอ.ภาชี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 328 ครั้ง
อบรมหลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ์ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 อาคาร ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 337 ครั้ง
ชมรมผู้จัดการกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ โ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 331 ครั้ง
สัมมนาเตรียมควมพร้อมสู่การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์์ขนาดใหญ่ จัดโดย ชสอ. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 348 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบุคคลภายนอกเข้าประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศร..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 377 ครั้ง