ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการดิเรก เนคมานุรักษ์ ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอย..More
เมื่อ 5 เม.ย. 59 อ่าน 1072 ครั้ง
สหกรณ์ฯจะมีโครงการการจัดอบรมวิชาชีพให้กับสมาชิกในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 โดยจะเปิดรับสมัครเดือนพฤษภาค..More
เมื่อ 5 เม.ย. 59 อ่าน 1095 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้เปิดโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงเปิดภาคเรียนประกาศ จึงได้เปิ..More
เมื่อ 4 เม.ย. 59 อ่าน 1152 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ รุ่น2..More
เมื่อ 1 มี.ค. 59 อ่าน 902 ครั้ง
่ผู้จัดการดิเรก เนคมานุรักษ์ได้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระด..More
เมื่อ 1 มี.ค. 59 อ่าน 956 ครั้ง
ประธานกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประ..More
เมื่อ 26 ก.พ. 59 อ่าน 978 ครั้ง
ผอ.อารักษ์ พัฒนถาวร ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่ง..More
เมื่อ 17 ม.ค. 59 อ่าน 1822 ครั้ง
ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าและหลังโดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโปรดอ่านรา..More
เมื่อ 14 ม.ค. 59 อ่าน 1174 ครั้ง
สหกรณ์ฯมอบทุนการศึกษาให้ด.ช.ทวีศักดิ์ ฟูเซะและด.ช.ทวีชัย ฟูเซาะ นักเรียนจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื..More
เมื่อ 13 ม.ค. 59 อ่าน 1234 ครั้ง
การประชุมโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ปี 59 วันที่ 8 ม.ค. 59..More
เมื่อ 8 ม.ค. 59 อ่าน 1088 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๘ผู้จัดการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดได้เข้าร่..More
เมื่อ 1 ม.ค. 59 อ่าน 1160 ครั้ง
เดินสายอวยพรปีใหม่ เป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งความสุข ขอขอบคุณสหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผอ.ดำหริ ..More
เมื่อ 1 ม.ค. 59 อ่าน 1042 ครั้ง