ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้สามารถบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิท..More
เมื่อ 1 ก.ย. 59 อ่าน 1253 ครั้ง
ร่วมโครงการสัมมนาของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางเรื่องผลดี-ผลเสียสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้การกำกับของกระทร..More
เมื่อ 29 ส.ค. 59 อ่าน 850 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนากรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ สสอค. ณ ตำนานป่ารี..More
เมื่อ 29 ส.ค. 59 อ่าน 894 ครั้ง
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559Download24 ส.ค. 59 อ่าน 1217 ครั้ง
กรรมการและฝ่ายจัดการเข้าร่วมสัมมนา "โครงการสานพลังประชารัฐกับขบวนการสหกรณ์" วันพุธที่ 10 ส.ค.59 ณ ดร..More
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 787 ครั้ง
คณะกรรมการร่วมเป็นสักขีพยานในการสุ่มคัดเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 ใครที่ส่งเอกสาร ติดตามข..More
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 1064 ครั้ง
ร่วมงานสวดศพคุณพ่อสุพจน์ ผดุงสุทธิ์ วันที่ 16/08/2559..More
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 862 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด พร้อมสหกรณ์อื่นๆ เข้าร่วมโครง..More
เมื่อ 8 ส.ค. 59 อ่าน 826 ครั้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2559 คราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 อนุมัติให้ประกา..More
เมื่อ 30 ก.ค. 59 อ่าน 855 ครั้ง
ร่วมอบรมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันตก) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ..More
เมื่อ 25 ก.ค. 59 อ่าน 948 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยาร่วมโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจทำดี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเกียร..More
เมื่อ 6 ก.ค. 59 อ่าน 861 ครั้ง
ผจก.สหกรณ์ฯ (นายดิเรก เนคมานุรักษ์) พบสมาชิก อ.อุทัย ที่โรงเรียนหนองไม้ซุง ผอ.เชาวลิต คงคาดิษฐ์ ให้ก..More
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 1062 ครั้ง