ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)More
เมื่อ 12 พ.ย. 57 อ่าน 1245 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์ออมทรั..More
เมื่อ 12 พ.ย. 57 อ่าน 1152 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558และผู้ตรวจสอบกิจการส..More
เมื่อ 6 พ.ย. 57 อ่าน 993 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกร..More
เมื่อ 27 ต.ค. 57 อ่าน 1105 ครั้ง
ประกาศหาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์หมู่ประจำปี 2557 สนใจอ่านรายละเอียดต่อโหลดเอก..More
เมื่อ 29 ก.ย. 57 อ่าน 1057 ครั้ง
ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 ของ ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 มีมติใ..More
เมื่อ 29 ก.ย. 57 อ่าน 1173 ครั้ง
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคั..More
เมื่อ 29 ก.ย. 57 อ่าน 1068 ครั้ง
ผู้จัดการพิชัย ก้อนนาค มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 ให้กับผู้ที่ได้รับการสุ่มเลือกโดย..More
เมื่อ 19 ก.ย. 57 อ่าน 1317 ครั้ง
ท่าน ผอ.ภิรมย์ นันทวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ให้การต้อนคณะศ..More
เมื่อ 12 ก.ย. 57 อ่าน 1405 ครั้ง
คุณไสว ศรีไสย ผู้จัดการโครงการการศึกษาและพัฒนาเด็กประถมวัย เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี..More
เมื่อ 10 ก.ย. 57 อ่าน 1056 ครั้ง
ประกาศผลการสุ่มเลือกและคัดเลือกทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557ดูผลได้จากเ..More
เมื่อ 2 ก.ย. 57 อ่าน 1017 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ทำการคัดเลือกและสุ่มเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2557 ในว..More
เมื่อ 18 ส.ค. 57 อ่าน 1097 ครั้ง