ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์พบสมาชิก ท.อยุธยา ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเทศบาล ณ โรงเรีย..More
เมื่อ 29 ก.ย. 60 อ่าน 841 ครั้ง
มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560..More
เมื่อ 29 ก.ย. 60 อ่าน 716 ครั้ง
สัมมนา เรื่องผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก และประชุมคณะกรรมการเ..More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 636 ครั้ง
ร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ในฐานะกรรมการ สส.ชสอ. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุ..More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 702 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง ในฐานะกรรมการ สส.ชสอ...More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 661 ครั้ง
พบสมาชิกสมาคมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คาูบำนาญ พระนครศรีอยุธยา ในวันประชุมสามัญประจำปีของสมาคม ณ ห้องประ..More
เมื่อ 28 ก.ย. 60 อ่าน 644 ครั้ง
เอกสารประกาศประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดเรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้..More
เมื่อ 27 ก.ย. 60 อ่าน 893 ครั้ง
เปิดรับสมัคร1.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 25612.สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเ..More
เมื่อ 27 ก.ย. 60 อ่าน 682 ครั้ง
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดพระนครศร..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 596 ครั้ง
สหกรณ์พบสมาชิก อ.อุทัย และอ.ภาชี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 519 ครั้ง
อบรมหลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ์ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 อาคาร ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 559 ครั้ง
ชมรมผู้จัดการกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ โ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 532 ครั้ง