ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ข่าวดี..! เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ๒๕๕๙ - วันรับสมัคร ๑ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ - ..More
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 816 ครั้ง
ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์การค้าแอมโปรมอลด์ วันที่ 7 มิถุนายน 255..More
เมื่อ 10 มิ.ย. 59 อ่าน 652 ครั้ง
รองประธานกรรมการและผู้จัดการของ สอ.อย. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห..More
เมื่อ 10 มิ.ย. 59 อ่าน 739 ครั้ง
สหกรณ์พบปพสมาชิกเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ๆของสหกรณ์..More
เมื่อ 5 ก.ค. 59 อ่าน 653 ครั้ง
อวยพร ท่าน ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ 27 พฤษภาคม 2559..More
เมื่อ 27 พ.ค. 59 อ่าน 804 ครั้ง
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน อ.อุทัย วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยผู้จัดการด..More
เมื่อ 27 พ.ค. 59 อ่าน 709 ครั้ง
รองธาดา จิตระเดช รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้าร่วมประชุมและบรรยายให้กับข้..More
เมื่อ 19 พ.ค. 59 อ่าน 724 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัดเพื่อเป็นแนวทางใน..More
เมื่อ 16 พ.ค. 59 อ่าน 961 ครั้ง
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 "บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใ..More
เมื่อ 22 เม.ย. 59 อ่าน 757 ครั้ง
หัวหน้าฝ่ายธุรการเข้าร่วมอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2559 ณ ห้อง 604 อาคา..More
เมื่อ 22 เม.ย. 59 อ่าน 775 ครั้ง
ชาวสหกรณ์ฯ ครูอยุธยา เดินสายรับคำอวยพร และรดน้ำผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์..More
เมื่อ 12 เม.ย. 59 อ่าน 946 ครั้ง
ผู้จัดการดิเรก เนคมานุรักษ์ ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอย..More
เมื่อ 5 เม.ย. 59 อ่าน 833 ครั้ง