ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด พร้อมสหกรณ์อื่นๆ เข้าร่วมโครง..More
เมื่อ 8 ส.ค. 59 อ่าน 750 ครั้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2559 คราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 อนุมัติให้ประกา..More
เมื่อ 30 ก.ค. 59 อ่าน 787 ครั้ง
ร่วมอบรมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันตก) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ..More
เมื่อ 25 ก.ค. 59 อ่าน 846 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยาร่วมโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจทำดี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเกียร..More
เมื่อ 6 ก.ค. 59 อ่าน 783 ครั้ง
ผจก.สหกรณ์ฯ (นายดิเรก เนคมานุรักษ์) พบสมาชิก อ.อุทัย ที่โรงเรียนหนองไม้ซุง ผอ.เชาวลิต คงคาดิษฐ์ ให้ก..More
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 900 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยอบรมอาชีพ ในวันเสาร์..More
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 887 ครั้ง
ข่าวดี..! เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ๒๕๕๙ - วันรับสมัคร ๑ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ - ..More
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 924 ครั้ง
ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์การค้าแอมโปรมอลด์ วันที่ 7 มิถุนายน 255..More
เมื่อ 10 มิ.ย. 59 อ่าน 746 ครั้ง
รองประธานกรรมการและผู้จัดการของ สอ.อย. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห..More
เมื่อ 10 มิ.ย. 59 อ่าน 856 ครั้ง
สหกรณ์พบปพสมาชิกเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ๆของสหกรณ์..More
เมื่อ 5 ก.ค. 59 อ่าน 730 ครั้ง
อวยพร ท่าน ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ 27 พฤษภาคม 2559..More
เมื่อ 27 พ.ค. 59 อ่าน 937 ครั้ง
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน อ.อุทัย วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยผู้จัดการด..More
เมื่อ 27 พ.ค. 59 อ่าน 812 ครั้ง