ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วันชาติ ขอพร กรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนพระอินทร์ศึ..More
เมื่อ 6 มี.ค. 57 อ่าน 2036 ครั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ ขอเชิญร่วมรับฟังโครงการ A-Link เชื่อมโยงธุรกิจ สนจ.พระนครศรีอยุธยาโดยม..More
เมื่อ 5 มี.ค. 57 อ่าน 1209 ครั้ง
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจร..More
เมื่อ 1 มี.ค. 57 อ่าน 1634 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 25..More
เมื่อ 28 ก.พ. 57 อ่าน 1475 ครั้ง
การนำเงินมาชำระหนี้ของสมาชิก การนำเงินมาชำระหนี้ของสมมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ 1.สมาชิกที่นำเงิ..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 4348 ครั้ง
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1..More
เมื่อ 20 มี.ค. 57 อ่าน 25433 ครั้ง
การสมัครเป็นสมาชิก 1.ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 2.สมาชิกที่สมัครใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 4822 ครั้ง
คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้้ 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 2. เป็นบุ..More
เมื่อ 21 มี.ค. 57 อ่าน 5203 ครั้ง
สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ดังนี้ ..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 9628 ครั้ง
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์การโอนไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ 1. ให้ยื่นคำร้องโอนสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กำห..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 1039 ครั้ง
สูตรการคิดเงินปันผล เมื่อใกล้ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด มี..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 1741 ครั้ง
การทำประกันชีวิต ภาคสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เปิดให้ทำประกันชีวิตภาคสมาชิก (สม..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 1054 ครั้ง