ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ..More
เมื่อ 6 เม.ย. 57 อ่าน 859 ครั้ง
สัมมนากฏหมายเพื่อการพึ่งตนเองในการติดตามหนี้ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุร..More
เมื่อ 15 พ.ค. 57 อ่าน 985 ครั้ง
ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดทำระบบแจ้งยอดใบเสร็จรับเงินแต่ละเดือนให้สมาชิกไ..More
เมื่อ 8 มี.ค. 57 อ่าน 2780 ครั้ง
ร่วมงานมหกรรมรักษ์ประตูชัยครั้งที่ 3 และมหกรรมวิชาการ 7 มี.ค.57..More
เมื่อ 7 มี.ค. 57 อ่าน 920 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วันชาติ ขอพร กรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนพระอินทร์ศึ..More
เมื่อ 6 มี.ค. 57 อ่าน 1744 ครั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ ขอเชิญร่วมรับฟังโครงการ A-Link เชื่อมโยงธุรกิจ สนจ.พระนครศรีอยุธยาโดยม..More
เมื่อ 5 มี.ค. 57 อ่าน 1005 ครั้ง
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจร..More
เมื่อ 1 มี.ค. 57 อ่าน 1265 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 25..More
เมื่อ 28 ก.พ. 57 อ่าน 1077 ครั้ง
การนำเงินมาชำระหนี้ของสมาชิก การนำเงินมาชำระหนี้ของสมมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ 1.สมาชิกที่นำเงิ..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 3387 ครั้ง
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1..More
เมื่อ 20 มี.ค. 57 อ่าน 17299 ครั้ง
การสมัครเป็นสมาชิก 1.ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 2.สมาชิกที่สมัครใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข..More
เมื่อ 26 ก.พ. 57 อ่าน 3777 ครั้ง
คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้้ 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 2. เป็นบุ..More
เมื่อ 21 มี.ค. 57 อ่าน 4094 ครั้ง