ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการสัมมนาของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางเรื่องผลดี-ผลเสียสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้การกำกับของกระทร..More
เมื่อ 29 ส.ค. 59 อ่าน 670 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนากรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ สสอค. ณ ตำนานป่ารี..More
เมื่อ 29 ส.ค. 59 อ่าน 687 ครั้ง
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559Download24 ส.ค. 59 อ่าน 1036 ครั้ง
กรรมการและฝ่ายจัดการเข้าร่วมสัมมนา "โครงการสานพลังประชารัฐกับขบวนการสหกรณ์" วันพุธที่ 10 ส.ค.59 ณ ดร..More
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 630 ครั้ง
คณะกรรมการร่วมเป็นสักขีพยานในการสุ่มคัดเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 ใครที่ส่งเอกสาร ติดตามข..More
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 885 ครั้ง
ร่วมงานสวดศพคุณพ่อสุพจน์ ผดุงสุทธิ์ วันที่ 16/08/2559..More
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 636 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด พร้อมสหกรณ์อื่นๆ เข้าร่วมโครง..More
เมื่อ 8 ส.ค. 59 อ่าน 650 ครั้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2559 คราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 อนุมัติให้ประกา..More
เมื่อ 30 ก.ค. 59 อ่าน 693 ครั้ง
ร่วมอบรมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันตก) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ..More
เมื่อ 25 ก.ค. 59 อ่าน 712 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยาร่วมโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจทำดี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเกียร..More
เมื่อ 6 ก.ค. 59 อ่าน 700 ครั้ง
ผจก.สหกรณ์ฯ (นายดิเรก เนคมานุรักษ์) พบสมาชิก อ.อุทัย ที่โรงเรียนหนองไม้ซุง ผอ.เชาวลิต คงคาดิษฐ์ ให้ก..More
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 719 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยอบรมอาชีพ ในวันเสาร์..More
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 754 ครั้ง