ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร1.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 25612.สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเ..More
เมื่อ 27 ก.ย. 60 อ่าน 589 ครั้ง
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดพระนครศร..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 471 ครั้ง
สหกรณ์พบสมาชิก อ.อุทัย และอ.ภาชี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 418 ครั้ง
อบรมหลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ์ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 อาคาร ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 443 ครั้ง
ชมรมผู้จัดการกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ โ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 433 ครั้ง
สัมมนาเตรียมควมพร้อมสู่การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์์ขนาดใหญ่ จัดโดย ชสอ. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 449 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบุคคลภายนอกเข้าประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศร..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 476 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ กับ สกสค. ณ สวนสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที่ 14 กันยายน 25..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 465 ครั้ง
สมาชิกกู้สามัญพิเศษใช้ที่ดินค้ำประกันจำนองที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 394 ครั้ง
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผุู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นชัยด้วยความภาคภูมิ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 458 ครั้ง
สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 419 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ในวันที่ 25 สิงหาค..More
เมื่อ 25 ส.ค. 60 อ่าน 725 ครั้ง