ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

   
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
        
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2503 เริ่มจากสมาชิก 229 คน สินทรัพย์เริ่มจาก 24,880 บาท เงินฝากเริ่มต้นจาก 50,000 บาทเศษในปีแรกของการดำเนินการ ผู้ที่ริเริ่มจัดตั้งได้แก่ นายสาทร ผดุงถิ่น ซึ่งดำรงดำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้น ในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในระยะแรกเงินกู้สามัญวงเกินกู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 40 งวด ในระยะต่อมา ได้เพิ่มการให้บริการเงินกู้เพื่อฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ จนถึงปัจจุบัน

      สำนักงานสหกรณ์ในระยะแรกได้อาศัยส่วนหนึ่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมา ว่าที่ร้อยตรีกล้าหาญ ฤกษ์สำราญ ศึกษาธิการจังหวัดขณะนั้นเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้นในที่พัสดุ หลังศาลากลางจังหวัดเก่า โดยไม่เสียค่าเช่า ตามแบบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หมายเลข 727/1/6018 ต.ค. 17 สร้างเสร็จเมื่อ 1 สิงหาคม 2521 ใช้งบประมาณ 600,000 บาท  

     ต่อมาองค์การ UNESCO ได้รับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลก สำนักสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดเก่า อยู่ในเขต นครประวัติศาสตร์มรดกโลก จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่ตามโครงการปี 2539 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 (พ.ศ. 2536) ซึ่งมีนายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดในขณะนั้น เป็นประธานดำเนินการ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 90 ตารางวา ที่ทุ่งภูเขาทอง ตำบลลุมพี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในราคา 4 ล้านบาท เพื่อเตรียมที่ไวก่อสร้างอาคารสำนักงาน แต่ที่ดินที่จัดซื้อไว้มีความกว้างไม่พอ นายจำลอง แย้มประดิษฐ์ ผู้จัดการ พร้อมด้วย นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี รองประธานกรรมการ นายสมพงษ์ ตวันเที่ยง เหรัญญิก และ นายสมพงษ์ ม่วงปรางนา เลขานุการ  ได้ร่วมกันใช้เงินส่วนตัว ซื้อที่ดินที่อยู่ข้างเคียงนำมาแลกโดยยกที่ดินที่อยู่ด้านหน้าที่ดินกับถนนให้สหกรณ์ และขอแลกเอาที่ดินที่อยู่ด้านหลังสหกรณ์แทน เพื่อช่วยให้สหกรณ์สร้างได้อาคารได้ตามแบบ พร้อมทั้งได้จัดการถมที่ดินสูง 3.60 เมตร ไว้รอการก่อสร้าง 

    ต่อมาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ซึ่งมี นายพินิจ จันทรกระจ่าง ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน ได้เตรียมจัดหาแบบแปลนอาคารสำนักงานใใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ออกแบบโดยข้าราชการสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2538 แต่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำเริ่มท่วมบริเวณก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2538 จำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างไว้พอน้ำลด จึงได้ทำสัญญาก่อสร้างใหม่ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2539 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 29 มีนาคม 2539 เวลา 9.09 น. ใช้งบประมาณจากทุนเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ ซึ่งเริ่มสะสมไว้ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา เป็นเงิน 11,600,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานวันที่ 9 มกราคม 2541 เวลา 9.09 น. และใช้เป็นสำนักงานจนถึงวันนี้..


วิสัยทัศน์ (Vision)

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
     เป็นองค์กรที่ดี มีคุณภาพ (Good and Quality Cooperative)

 

พันธกิจ (Mission)

      1.ดำเนินธุรกิจตามข้อบังคับ โดยยึดหลักความมั่นคงและการสร้างรายได้ที่เหมาะสม

      2.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

      3.จัดสวัสดิการและการให้บริการแก่สมาชิกอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

      4.สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

      5.สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและการสหกรณ์


วัตถุประสงค์ (Objectives)

      1.ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น

      2.ส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน

      3.ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

      4.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

      5.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกระบวนการสหกรณ์
เปิด 12895 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 ก.พ. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน