ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

กิจกรรมสัมพันธ์

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดพระนครศร..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 11 ครั้ง
สหกรณ์พบสมาชิก อ.อุทัย และอ.ภาชี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 7 ครั้ง
อบรมหลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ์ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 อาคาร ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 8 ครั้ง
ชมรมผู้จัดการกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ โ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 10 ครั้ง
สัมมนาเตรียมควมพร้อมสู่การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์์ขนาดใหญ่ จัดโดย ชสอ. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 7 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบุคคลภายนอกเข้าประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศร..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 9 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ กับ สกสค. ณ สวนสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที่ 14 กันยายน 25..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 8 ครั้ง
สมาชิกกู้สามัญพิเศษใช้ที่ดินค้ำประกันจำนองที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 7 ครั้ง
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผุู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นชัยด้วยความภาคภูมิ..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 7 ครั้ง
สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560..More
เมื่อ 22 ก.ย. 60 อ่าน 9 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ในวันที่ 25 สิงหาค..More
เมื่อ 25 ส.ค. 60 อ่าน 41 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงประปฏิบัติการ การมีว่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในระดับจั..More
เมื่อ 25 ส.ค. 60 อ่าน 39 ครั้ง


Copyright © Ayutthayatsc.net 2017