ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ตามที่สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566-25..More
เมื่อ 12 ต.ค. 65 อ่าน 430 ครั้ง
เนื่องจากสมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินพึงได้จากกรมบัญชีกลางไม่พร้อมกัน มติที่ประชุมจึงควรปรั..More
เมื่อ 11 ต.ค. 65 อ่าน 250 ครั้ง
สหกรณ์ฯ เปิดให้บริษัทประกันที่สนใจเสนอเบี้ยประกันและเงื่อนไขการคุ้มครอง ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค..More
เมื่อ 10 ต.ค. 65 อ่าน 323 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน กันยายน5 ต.ค. 65 อ่าน 235 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศวันหยุดทำการMore
เมื่อ 4 ต.ค. 65 อ่าน 182 ครั้ง
ประกาศ เรื่องโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมา..More
เมื่อ 11 ต.ค. 65 อ่าน 372 ครั้ง
เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกั..More
เมื่อ 30 ก.ย. 65 อ่าน 242 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุุธยา จำกัด ดำเนินการจัดการอบรมโครงการพัฒ..More
เมื่อ 30 ก.ย. 65 อ่าน 483 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ..More
เมื่อ 30 ก.ย. 65 อ่าน 247 ครั้ง
ประมวลภาพการอบรม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)ที่ ..More
เมื่อ 30 ก.ย. 65 อ่าน 205 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 (รายละเอียดตาม..More
เมื่อ 28 ก.ย. 65 อ่าน 180 ครั้ง
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้หลังภัยโควิด (รายละเอียดดังแนบ)..More
เมื่อ 26 ก.ย. 65 อ่าน 703 ครั้ง