ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการชุดที่ 56/2559 และฝ่ายจัดการร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ..More
เมื่อ 26 ก.ย. 59 อ่าน 1063 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด พร้อมสหกรณ์อื่นๆ เข้าร่วมโครง..More
เมื่อ 8 ส.ค. 59 อ่าน 1001 ครั้ง
สหกรณ์พบปพสมาชิกเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ๆของสหกรณ์..More
เมื่อ 5 ก.ค. 59 อ่าน 1006 ครั้ง
อวยพร ท่าน ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ 27 พฤษภาคม 2559..More
เมื่อ 27 พ.ค. 59 อ่าน 1275 ครั้ง
ฟังเพลงอัลบั้มชุด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีทั้งหมด ๕ เพลงและดนตรีฝึกหัดขับร้องเพลงอ..More
เมื่อ 1 ก.ค. 58 อ่าน 1555 ครั้ง
ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดทำระบบแจ้งยอดใบเสร็จรับเงินแต่ละเดือนให้สมาชิกไ..More
เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 3782 ครั้ง
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจร..More
เมื่อ 1 มี.ค. 57 อ่าน 1986 ครั้ง
การนำเงินมาชำระหนี้ของสมาชิก 1. สมาชิกที่นำเงินมาชำระหนี้ระหว่างเดือน ยอดหนี้คงเหลือในใบเสร็จรับ..More
เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 4759 ครั้ง
การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท ดังนี้      1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    ..More
เมื่อ 31 มี.ค. 64 อ่าน 27799 ครั้ง
การสมัครเป็นสมาชิก 1. ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 2. สมาชิกที่สมัครใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรก..More
เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 5268 ครั้ง
คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 2. เป็นบุค..More
เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 5773 ครั้ง
7 พ.ค. 64 อ่าน 10593 ครั้ง