ภาพข่าวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์
ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดทำระบบแจ้งยอดใบเสร็จรับเงินแต่ละเดือนให้สมาชิกไ..More
เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 3729 ครั้ง
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจร..More
เมื่อ 1 มี.ค. 57 อ่าน 1885 ครั้ง
การนำเงินมาชำระหนี้ของสมาชิก 1. สมาชิกที่นำเงินมาชำระหนี้ระหว่างเดือน ยอดหนี้คงเหลือในใบเสร็จรับ..More
เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 4715 ครั้ง
การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท ดังนี้      1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    ..More
เมื่อ 31 มี.ค. 64 อ่าน 27590 ครั้ง
การสมัครเป็นสมาชิก 1. ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 2. สมาชิกที่สมัครใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรก..More
เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 5240 ครั้ง
คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 2. เป็นบุค..More
เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 5746 ครั้ง
7 พ.ค. 64 อ่าน 10496 ครั้ง
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์การโอนไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ 1. ให้ยื่นคำร้องโอนสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กำห..More
เมื่อ 7 พ.ค. 64 อ่าน 1184 ครั้ง