ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คลิกดูทั้งหมด
การทำประกันชีวิตกลุ่มภาคสมาชิก ปี 2567 28 ก.ย. 66 อ่าน 17 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศวันหยุดทำการ 28 ก.ย. 66 อ่าน 8 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567(ร..More
เมื่อ 25 ก.ย. 66 อ่าน 21 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2567รายละเอีย..More
เมื่อ 25 ก.ย. 66 อ่าน 71 ครั้ง
ประกาศแจ้งยอดเก็บเงินสงเคราะห์ประจำปี 2567 ของสมาคม สสอค. และ สส.ชสอ...More
เมื่อ 7 ก.ย. 66 อ่าน 83 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน 5 ก.ย. 66 อ่าน 47 ครั้ง
ประมวลภาพโครงการอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566..More
เมื่อ 1 ก.ย. 66 อ่าน 54 ครั้ง
ประมวลภาพการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในวันที่ี 22 สิงหาคม 2566..More
เมื่อ 1 ก.ย. 66 อ่าน 54 ครั้ง
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2566 มีมติให้..More
เมื่อ 28 ส.ค. 66 อ่าน 140 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน 4 ส.ค. 66 อ่าน 118 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน 25 ก.ค. 66 อ่าน 62 ครั้ง
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพั..More
เมื่อ 13 ก.ค. 66 อ่าน 88 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 เมื่อ 2023-09-25 15:57:06 | เปิด 25 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 เมื่อ 2023-09-25 14:47:19 | เปิด 15 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เมื่อ 2023-09-08 17:22:08 | เปิด 58 ครั้ง
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2566 เมื่อ 2023-09-01 11:28:41 | เปิด 32 ครั้ง
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2566 เมื่อ 2023-08-31 09:21:57 | เปิด 17 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ข้อ 14 เรื่องการกำหนดวงเงินกู้ของสมาชิก เมื่อ 2023-08-30 09:16:29 | เปิด 125 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เมื่อ 2023-08-29 17:00:56 | เปิด 70 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมทวีทรัพย์ เมื่อ 2023-08-28 16:40:32 | เปิด 74 ครั้ง
  ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 เมื่อ 2023-07-14 09:57:31 | เปิด 119 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เมื่อ 2023-07-11 17:21:34 | เปิด 143 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์ ให้ครอบคลุม 8 ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ เมื่อ 2023-07-06 13:07:03 | เปิด 119 ครั้ง
  ประกาศ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง เมื่อ 2023-07-04 15:40:26 | เปิด 65 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการโครงการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2566 เมื่อ 2023-07-03 09:02:08 | เปิด 71 ครั้ง
  เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง เมื่อ 2023-06-28 08:46:59 | เปิด 83 ครั้ง
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เมื่อ 2023-06-27 17:44:25 | เปิด 68 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมมติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ข้อ 31 เมื่อ 2023-06-27 17:43:31 | เปิด 91 ครั้ง
  ประกาศเรื่อง เพิ่มเติมมติคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ข้อ 31 เมื่อ 2023-06-27 09:36:17 | เปิด 73 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เมื่อ 2023-06-13 12:48:12 | เปิด 136 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง เมื่อ 2023-06-12 14:25:35 | เปิด 88 ครั้ง

 

  แบบสอบถามการเป็นสมาชิกและมีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย / เทศบาล
  แบบฟอร์มขอลด - ยกเลิกทำประกัน ปี2567
  แบบฟอร์มขอจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นเงินสด ประจำปี 2567
  แบบฟอร์มการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองทุนเรือนหุ้น/เงินฝากเป็นภาษาอังกฤษ
  แบบขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (ย้ายระหว่างจังหวัด)
  แบบฟอร์มใบสมัครสรรหา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
  แบบฟอร์มใบสมัครสรรหา ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
  แบบฟอร์มการกู้เงิน โครงการเงินกู้ช่วยเหลือหลังภัยโควิด
  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
  แบบใบมอบฉันทะรับใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ฯ
  แบบขอรับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต
  แบบคำขอชะลอการชำระเงินต้น ประจำปี 2565
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ประเภทสามัญ
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้สัญญาสามัญโครงการสวัสดิการ
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนีสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM/ ฉุกเฉินพิเศษ
  วารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 (ชุดที่ 63)
  วารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจำปี 2565 (ชุดที่ 62)
  วารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565 (ชุดที่ 62)
  วารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2565 (ชุดที่ 62)
  วารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 (ชุดที่ 59)
  วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 (ชุดที่ 59)
  วารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562 (ชุดที่ 59)
  วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562 (ชุดที่ 59)
  วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 3 ประจำปี 2561 ( ชุดที่ 58)
  วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561 ( ชุดที่ 58)
  วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 ( ชุดที่ 58)
  วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 4 ประจำปี 2560 ( ชุดที่ 57)
  วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 3 ประจำปี 2560 ( ชุดที่ 57)
  วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560 ( ชุดที่ 57)
ข่าวสหกรณ์ฯ

พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน
เลขสมาชิก
รหัสผ่าน
ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 0 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 0 ครั้ง
ใบประชาสัมพันธ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 1.50 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.95 %
: ฝากประจำ 6 เดือน (งดรับ) 2.45 %
: ฝากประจำ 12 เดือน (งดรับ) 2.95 %
: ฝากประจำ 24 เดือน (งดรับ) 3.45 %
: ฝากตามโครงการ (งดรับ) 3.90 %
รับฝากทุกประเภทรวมกันเดือนละไม่เกิน 50,000 บาท
**งดรับเงินฝากประจำทุกประเภท**
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- กู้ทุกประเภท 5.75 %
- ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินปันผล ร้อยละ 5.25 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :


Ad Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 5 Month
» 39 Year
» 44792 Total
Record: 458 (27.01.2021)
(Free PHP Counter)