ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คลิกดูทั้งหมด
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือนMore
เมื่อ 5 ม.ค. 65 อ่าน 58 ครั้ง
ประกาศ การให้กู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินด่วนพิเศษ (แบบฟอร์มการกู้ดังแนบ)..More
เมื่อ 4 ม.ค. 65 อ่าน 276 ครั้ง
ชสอ.และสหกรณ์ฯ ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ..More
เมื่อ 23 ธ.ค. 64 อ่าน 165 ครั้ง
แจ้งเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 เงินรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิก..More
เมื่อ 9 ธ.ค. 64 อ่าน 711 ครั้ง
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564..More
เมื่อ 3 ธ.ค. 64 อ่าน 202 ครั้ง
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับใบรับเงินสหกรณ์ฯ ทาง Line (ปรับปรุงใหม่ )..More
เมื่อ 30 พ.ย. 64 อ่าน 503 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน 30 พ.ย. 64 อ่าน 193 ครั้ง
ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2565 (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ.)..More
เมื่อ 22 พ.ย. 64 อ่าน 261 ครั้ง
เปิดรับสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 3 สมาคม (สสอค.) (สส.ชสอ.)(สส.สท.)..More
เมื่อ 19 พ.ย. 64 อ่าน 298 ครั้ง
ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ..More
เมื่อ 16 พ.ย. 64 อ่าน 113 ครั้ง
อัตราการเก็บเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมาชิก) ประจำปี 2565 หักจากเงินเดือน 4 เดือน..More
เมื่อ 16 พ.ย. 64 อ่าน 310 ครั้ง
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2564..More
เมื่อ 11 พ.ย. 64 อ่าน 223 ครั้ง
  ชสอ.และสหกรณ์ฯ ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 เมื่อ 2021-12-23 14:48:22 | เปิด 36 ครั้ง
  ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 65 เมื่อ 2021-11-22 13:46:39 | เปิด 170 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เมื่อ 2021-11-18 17:09:10 | เปิด 181 ครั้ง
  ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 เมื่อ 2021-11-16 15:37:37 | เปิด 98 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสหกรณ์) เมื่อ 2021-11-11 10:29:19 | เปิด 225 ครั้ง
  วารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 (ชุดที่ 59) เมื่อ 2021-11-01 17:52:01 | เปิด 99 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อ 2021-10-15 19:06:03 | เปิด 164 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 เมื่อ 2021-10-15 14:03:29 | เปิด 142 ครั้ง
  การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) เมื่อ 2021-09-30 13:44:42 | เปิด 131 ครั้ง
  รับสมัครผู้สอบบัญชีอนุญาต ประจำปี 2565 เมื่อ 2021-09-29 14:46:47 | เปิด 92 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เมื่อ 2021-09-06 16:07:40 | เปิด 152 ครั้ง
  การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี2565 เมื่อ 2021-09-02 13:25:24 | เปิด 158 ครั้ง
  แต่งตั้งบุคคลลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน (เพิ่มเติม) เมื่อ 2021-08-31 15:22:54 | เปิด 173 ครั้ง
  ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) พ.ศ.2564 เมื่อ 2021-08-27 15:40:41 | เปิด 251 ครั้ง
  โครงการขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่2 เมื่อ 2021-08-25 10:06:20 | เปิด 450 ครั้ง
  มติคณะกรรมการ ชุดที่61 ปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) เมื่อ 2021-08-20 09:32:59 | เปิด 220 ครั้ง
  มติคณะกรรมการ ชุดที่61 ปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) เมื่อ 2021-08-20 09:12:38 | เปิด 175 ครั้ง
  มติคณะกรรมการ ชุดที่61 ปี2564 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) เมื่อ 2021-08-19 12:39:06 | เปิด 152 ครั้ง
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการผ่อนปรนการชำระหนี้ พ.ศ.2564 เมื่อ 2021-08-19 11:10:38 | เปิด 199 ครั้ง

 

  แบบคำขอกู้โครงการเงินกู้ปันผลด่วนพิเศษ (เงินกู้ปันผล)
  แบบฟอร์มคำขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (กรณีโอนย้ายต่างจังหวัด)
  แบบฟอร์ม ขอจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นเงินสด
  แบบฟอร์ม ขอลด-ยกเลิกทำประกันปี2565
  แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม
  แบบขอรับเงินสวัสดิการบุตรแรกเกิด
  แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บัตร ATM
  แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด - 19
  แบบคำขอชะลอเงินต้น
  แบบฟอร์มใบแจ้งเปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกััด มหาชน
  แบบฟอร์มการกู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด รอบ 3
  แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปีการศึกษา 2564
  แบบฟอร์มโครงการเงินกู้สามัญยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตโควิด-19
  แบบคำขอกู้โครงการเงินกู้สามัญปันผลรายปี พ.ศ.2563
  แบบคำขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2562
  หนังสือยินยอมให้หักเงินได้ชำระค่าหุ้นและหนี้ของสหกรณ์ (แบบใหม่)
  หนังรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ และรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย (แบบใหม่)
ข่าวสหกรณ์ฯ

พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน
เลขสมาชิก
รหัสผ่าน
ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 7074 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 158208 ครั้ง
ใบประชาสัมพันธ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 1.50 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.95 %
: ฝากประจำ 6 เดือน (งดรับ) 2.45 %
: ฝากประจำ 12 เดือน (งดรับ) 2.95 %
: ฝากประจำ 24 เดือน (งดรับ) 3.45 %
: ฝากตามโครงการ (งดรับ) 3.90 %
รับฝากทุกประเภทรวมกันเดือนละไม่เกิน 50,000 บาท
**งดรับเงินฝากประจำทุกประเภท**
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- กู้ทุกประเภท 5.75 %
- ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินปันผล ร้อยละ 5.25 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :


Ad Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 7 Month
» 7 Year
» 44599 Total
Record: 458 (27.01.2021)
(Free PHP Counter)