ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คลิกดูทั้งหมด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศวันหยุดทำการ 3 ธ.ค. 65 อ่าน 12 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน 30 พ.ย. 65 อ่าน 26 ครั้ง
สหกรณ์ฯ แจ้งปิดทำธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากเป็นวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ฯ..More
เมื่อ 25 พ.ย. 65 อ่าน 80 ครั้ง
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระ..More
เมื่อ 15 พ.ย. 65 อ่าน 210 ครั้ง
ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 (รายละเอียดดังแนบ)และผู้ตรวจสอ..More
เมื่อ 11 พ.ย. 65 อ่าน 213 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ตุลาคม4 พ.ย. 65 อ่าน 155 ครั้ง
ประกาศ เบี้ยประกันกลุ่มภาคสมาชิก ประจำปี 2566..More
เมื่อ 26 ต.ค. 65 อ่าน 511 ครั้ง
ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำป..More
เมื่อ 12 ต.ค. 65 อ่าน 392 ครั้ง
ตามที่สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566-25..More
เมื่อ 12 ต.ค. 65 อ่าน 317 ครั้ง
เนื่องจากสมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินพึงได้จากกรมบัญชีกลางไม่พร้อมกัน มติที่ประชุมจึงควรปรั..More
เมื่อ 11 ต.ค. 65 อ่าน 166 ครั้ง
สหกรณ์ฯ เปิดให้บริษัทประกันที่สนใจเสนอเบี้ยประกันและเงื่อนไขการคุ้มครอง ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค..More
เมื่อ 10 ต.ค. 65 อ่าน 223 ครั้ง
สหกรณ์ฯได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน กันยายน5 ต.ค. 65 อ่าน 153 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565 เมื่อ 2022-11-24 14:45:27 | เปิด 32 ครั้ง
  ประกาศ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เมื่อ 2022-11-15 09:52:00 | เปิด 83 ครั้ง
  ประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 - 2567 เมื่อ 2022-11-11 09:20:18 | เปิด 44 ครั้ง
  ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 เมื่อ 2022-11-11 09:19:35 | เปิด 35 ครั้ง
  ประกาศ เปลี่ยนหน่วยในการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566-2567 (แก้ไข/เพิ่มเติม) เมื่อ 2022-11-02 15:26:28 | เปิด 122 ครั้ง
  ประกาศ หน่วยในการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี2566-2567 (แก้ไข/เพิ่มเติม) เมื่อ 2022-11-02 13:49:57 | เปิด 94 ครั้ง
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 เมื่อ 2022-10-12 18:04:48 | เปิด 133 ครั้ง
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566-67 เมื่อ 2022-10-12 17:52:51 | เปิด 93 ครั้ง
  เปลี่ยนแปลงเงื่ือนไขการรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2565 (เพิ่มเติม) เมื่อ 2022-10-11 12:09:28 | เปิด 64 ครั้ง
  ประกาศ การประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมาชิก) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เมื่อ 2022-10-10 16:21:34 | เปิด 137 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2565 เมื่อ 2022-09-28 15:19:52 | เปิด 126 ครั้ง
  ประกาศ เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากรายเดือนระยะเวลา 36 เดือน (เพิ่มเติม) เมื่อ 2022-09-28 15:18:43 | เปิด 130 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 เมื่อ 2022-09-28 09:26:56 | เปิด 62 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อ 2022-09-27 15:00:42 | เปิด 57 ครั้ง
  วารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565 (ชุดที่ 62) เมื่อ 2022-09-27 11:57:37 | เปิด 129 ครั้ง
  ประกาศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้หลังภัยโควิด เมื่อ 2022-09-26 15:42:29 | เปิด 344 ครั้ง
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาครู " นำวางแผน นำคิด นำทำ" รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เมื่อ 2022-09-20 14:05:02 | เปิด 96 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 (แก้ไข/เพิ่มเติม) เมื่อ 2022-09-19 12:40:16 | เปิด 109 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เมื่อ 2022-09-16 11:48:32 | เปิด 249 ครั้ง

 

  แบบฟอร์มขอจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นเงินสด ประจำปี 2566
  แบบฟอร์มใบสมัครสรรหา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
  แบบฟอร์มใบสมัครสรรหา ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
  แบบฟอร์มการกู้เงิน โครงการเงินกู้ช่วยเหลือหลังภัยโควิด
  แบบฟอร์มขอลด - ยกเลิกทำประกัน ปี2566
  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
  แบบใบมอบฉันทะรับใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ฯ
  แบบขอรับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต
  แบบคำขอชะลอการชำระเงินต้น ประจำปี 2565
  แบบแสดงความจำนงการขอรับทุนการศึกษาบุตร ปี2565
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ประเภทสามัญ
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้สัญญาสามัญโครงการสวัสดิการ
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
  แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนีสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM/ ฉุกเฉินพิเศษ
  แบบฟอร์มคำขอกู้โครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด รอบ 4
  แบบคำขอกู้โครงการเงินกู้ปันผลด่วนพิเศษ (เงินกู้ปันผล)
  แบบฟอร์มคำขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (กรณีโอนย้ายต่างจังหวัด)
ข่าวสหกรณ์ฯ

พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน
เลขสมาชิก
รหัสผ่าน
ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 0 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 0 ครั้ง
ใบประชาสัมพันธ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 1.50 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.95 %
: ฝากประจำ 6 เดือน (งดรับ) 2.45 %
: ฝากประจำ 12 เดือน (งดรับ) 2.95 %
: ฝากประจำ 24 เดือน (งดรับ) 3.45 %
: ฝากตามโครงการ (งดรับ) 3.90 %
รับฝากทุกประเภทรวมกันเดือนละไม่เกิน 50,000 บาท
**งดรับเงินฝากประจำทุกประเภท**
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- กู้ทุกประเภท 5.75 %
- ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินปันผล ร้อยละ 5.25 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :


Ad Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 5 Week
» 2 Month
» 144 Year
» 44736 Total
Record: 458 (27.01.2021)
(Free PHP Counter)