ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

   
                        ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2503 

มีชื่อว่า สหกรณ์อมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดสินใช้  โดยนายสาทร  ผดุงถิ่น ศึกษาธิการจังหวัดขณะนั้น

เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง  เริ่มต้นจากสมาชิก 229 คน  สินทรัพย์ 24,880 บาท  

เมื่อวันที่  9  เมษายน  2512  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด


 อาคารสำนักงาน

เมื่อเริ่มดำเนินการสหกรณ์ได้อาศัยส่วนหนึ่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมาว่าที่ร้อยตรีกล้าหาญ  ฤกษ์สำราญ  ศึกษาธิการจังหวัดขณะนั้นเป็นประธานกรรมการ  ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้น  ในที่ดินราชพัสดุ หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่า   โดยไม่เสียค่าเช่า

ตามแบบของกรมส่งเสริมสหกรณ์  หมายเลข 727/1/618 ต.ค.17  กว้าง 8.50 เมตร  ยาว 17.50 เมตร  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521   จึงได้ย้ายที่ทำงานมาอยู่ ณ สำนักงานที่ก่อสร้างใหม่  ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 600,000 บาท

ซึ่งต่อมาองค์การ UNESCO ได้รับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่าและอยู่ในเขตนครประวัติศาสตร์    อันเป็นมรดกโลกจำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่

 

อาคารสำนักงานปัจจุบัน

ในปี 2539 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 (พ.ศ.2536)  ซึ่งมี นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดขณะนั้น  เป็นประธานกรรมการ    ได้ดำเนินการจัดการซื้อที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 90 ตารางวา

ที่ทุ่งภูเขาทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคา 4 ล้านบาท เพื่อเตรียมไว้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานในอนาคตต่อไป แต่ที่ดินที่จัดซื้อไว้มีความกว้างไม่เพียงพอ นายจำลอง แย้มประดิษฐ์  ผู้จัดการ พร้อมด้วย นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี  รองประธานกรรมการ นายสมพงษ์  ตวันเที่ยง  เหรัญญิก และ

นายสมพงษ์ ม่วงปรางนา  เลขานุการ ได้ร่วมกันใช้เงินส่วนตัวซื้อที่ดินที่อยู่ข้างเคียงนำมาแลกเปลี่ยน  โดยยกที่ดินด้านหน้าที่ติดถนนให้กับสหกรณ์ และขอแลกเอาที่ดินด้านหลังของสหกรณ์แทน  เพื่อช่วยให้สหกรณ์สามารถสร้างอาคารได้ตามรูปแบบ พร้อมทั้งได้จัดการถมที่ดินสูง 3.60 เมตร ไว้รอการก่อสร้าง

ต่อมาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34  ซึ่งมี นายพินิจ  จันทรกระจ่าง  ผู้อำนวยการ

การประถมศึกษาจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ   ได้เตรียมจัดหาแบบแปลนอาคารสำนักงานใหม่  เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 3 ชั้น ออกแบบโดยข้าราชการสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2538  แต่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำเริ่มท่วมบริเวณก่อสร้าง  ตั้งแต่วันที่  2  ตุลาคม  2538  จึงทำให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไม่ได้รอจนกว่าน้ำลด  จึงได้เริ่มสัญญาก่อสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2539 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539  เวลา 9.09 น.  ใช้งบประมาณจากทุนเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์    ซึ่งเริ่มสะสมไว้ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา เป็นเงิน 11,600,000 บาท  ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานเมื่อวันที่  9  มกราคม  2541  เวลา 9.09 น. และใช้เป็นสำนักงานสหกรณ์สืบต่อมาวิสัยทัศน์ (Vision)

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
     เป็นองค์กรที่ดี มีคุณภาพ (Good and Quality Cooperative)

 

พันธกิจ (Mission)

      1.ดำเนินธุรกิจตามข้อบังคับ โดยยึดหลักความมั่นคงและการสร้างรายได้ที่เหมาะสม

      2.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

      3.จัดสวัสดิการและการให้บริการแก่สมาชิกอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

      4.สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

      5.สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและการสหกรณ์


วัตถุประสงค์ (Objectives)

      1.ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น

      2.ส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน

      3.ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

      4.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

      5.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกระบวนการสหกรณ์
เปิด 14729 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :20 เม.ย. 64
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน