💠 ชสอ. ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง "กองทุนกลาง" เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยให้เงินสนับสนุน โครงการละ 30,000 บาท (รายละเอียดโครงการดังแนบ)
[ เมื่อ: 18 เม.ย. 66 ] อ่าน: 154