💠 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๖๓

นายไพศาล ไหวฉลาด
ประธานกรรมการ

นายสนธิ สุทธิประทีป
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

    สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร
    กรรมการและเหรัญญิก

นางอภิญญา อ่อนจริง    
กรรมการและเลขานุการ    

นายบรรจง น้อยทอง
ประธานกรรมการเงินกู้

นายธีระพงษ์ การสมธร
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสุรชา เขาแก้ว
กรรมการเงินกู้

นางรัตนา ทองเนื้อแปด
กรรมการเงินกู้

นายปัญญา สังข์มงคล
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ นิมิตรดี
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางปริศนา สุขสุสาสน์
กรรมการเงินกู้

นางจิรัชญา โอนอ่อน
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

นางพนารัตน์ ขัดชุ่มแสง
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางพนิตตา วสุนันต์
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์