💠 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๖๒

นายไพศาล ไหวฉลาด
ประธานกรรมการ

นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

    นายฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
    กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ    
กรรมการและเลขานุการ    

ว่าที่ร.ต.สมชาย โอนอ่อน
ประธานกรรมการเงินกู้

นายปรีชา งามประดับ
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายนภดล จันนุ่ม
กรรมการเงินกู้

นายอนันต์ มีพจนา
กรรมการเงินกู้

นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายบุญเลิศ เพชรมณี
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ เรืองเกษม
กรรมการเงินกู้

นายบรรจง ผาสุข
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

นายธนะชัย อยู่มั่น
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายประจวบโชค สร้อยสม
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์