ที่ปรึกษาสหกรณ์

ดร.กัลยา มาลัย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ว่าที่ร.ต.สำรวย นกงาม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.เต็มจิต จันทคา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสมควร พุฒิพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี

นายสมนึก อ่ำพันธ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

นายปฏิญญา ไตรพรหม
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและนวัตกรรม

นายประภัสร์ แสงดา
ที่ปรึกษาด้านความมั่งคงและบริหารความเสี่ยง

นายศุภชัย บุญวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม

นายสุระพล เฉลิมสถาน
ที่ปรึกษาประจำเขต 1

นางสาวสุดา เรืองปราชญ์
ที่ปรึกษาประจำเขต 2

สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร
ที่ปรึกษาประจำเขต 3

นายพงษ์ศักดิ์ พิศประเทือง
ที่ปรึกษาประจำเขต 4

นายจิระศักดิ์ ชุมวรานนท์
ที่ปรึกษาประจำเขต 5