ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายดำหริ งิมสันเทียะ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ว่าที่ร.ต.สำรวย นกงาม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสุรชาติ เครือศรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายอุดมศักดิ์ เพชรผา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร

นายสมนึก อ่ำพันธ์
ที่ปรึกษาด้านการเงิน

นายปฏิญญา ไตรพรหม
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

นายประภัสร์ แสงดา
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

นายศุภชัย บุญวัฒน์
ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม