ประกาศ แจ้งยอดเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำปี 2566 สมาคม สสอค. และ สส.ชสอ.
  ประกาศ แจ้งยอดเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำปี 2566 ของ สมาคม สส.อค. และ สส.ชสอ. โดยจะหักจากเงินปันผลประจำปีของสหกรณ์ฯ
[ เมื่อ: 20 ก.ย. 65 ] อ่าน: 167