ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 มีชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดสินใช้” โดยนายสาทร ผดุงถิ่น ศึกษาธิการจังหวัดขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง เริ่มต้นจากสมาชิก 229 คน สินทรัพย์ 24,880 บาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด”

อาคารสำนักงาน
  เมื่อเริ่มดำเนินการสหกรณ์ได้อาศัยส่วนหนึ่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมาว่าที่ร้อยตรีกล้าหาญ ฤกษ์สำราญ ศึกษาธิการจังหวัดขณะนั้นเป็นประธานกรรมการ ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้น ในที่ดินราชพัสดุ หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โดยไม่เสียค่าเช่า ตามแบบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หมายเลข 727/1/618 ต.ค.17 กว้าง 8.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521 จึงได้ย้ายที่ทำงานมาอยู่ ณ สำนักงานที่ก่อสร้างใหม่ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 600,000 บาท ซึ่งต่อมาองค์การ UNESCO ได้รับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่าและอยู่ในเขตนครประวัติศาสตร์ อันเป็นมรดกโลกจำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่

อาคารสำนักงานปัจจุบัน
  ในปี 2539 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 (พ.ศ.2536) ซึ่งมี นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดขณะนั้น เป็นประธานกรรมการ ได้ดำเนินการจัดการซื้อที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 90 ตารางวา ที่ทุ่งภูเขาทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคา 4 ล้านบาท เพื่อเตรียมไว้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานในอนาคตต่อไป แต่ที่ดินที่จัดซื้อไว้มีความกว้างไม่เพียงพอ นายจำลอง แย้มประดิษฐ์ ผู้จัดการ พร้อมด้วย นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี รองประธานกรรมการ นายสมพงษ์ ตวันเที่ยง เหรัญญิก และ นายสมพงษ์ ม่วงปรางนา เลขานุการ ได้ร่วมกันใช้เงินส่วนตัวซื้อที่ดินที่อยู่ข้างเคียงนำมาแลกเปลี่ยน โดยยกที่ดินด้านหน้าที่ติดถนนให้กับสหกรณ์ และขอแลกเอาที่ดินด้านหลังของสหกรณ์แทน เพื่อช่วยให้สหกรณ์สามารถสร้างอาคารได้ตามรูปแบบ พร้อมทั้งได้จัดการถมที่ดินสูง 3.60 เมตร ไว้รอการก่อสร้าง ต่อมาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ซึ่งมี นายพินิจ จันทรกระจ่าง ผู้อำนวยการ การประถมศึกษาจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ได้เตรียมจัดหาแบบแปลนอาคารสำนักงานใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 3 ชั้น ออกแบบโดยข้าราชการสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2538 แต่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำเริ่มท่วมบริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2538 จึงทำให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไม่ได้รอจนกว่าน้ำลด จึงได้เริ่มสัญญาก่อสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2539 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 เวลา 9.09 น. ใช้งบประมาณจากทุนเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ ซึ่งเริ่มสะสมไว้ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา เป็นเงิน 11,600,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2541 เวลา 9.09 น. และใช้เป็นสำนักงานสหกรณ์สืบต่อมา