ประกาศรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี2557

   
 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 700 ทุน
  แยกตามระดับทุนโดยมีรายละเอียดของทุนดังไปต่อนี้

       1.1 ทุนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 400,000.00บาท
       1.2  ทุนระดับหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 200 ทุน
ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 300,000.00 บาท
       1.3  ทุนขาดแคลน จำนวน 100 ทุน
ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 200,000.00 บาท
        รวมทั้งสิ้น 700 ทุน รวมเป็นเงิน 900,000.00  บาท
   วันรับสมัคร  
          รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่  1 กรกฎาคม 2557  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557  (เว้นวันหยุดราชการ) แบบใบสมัครขอรับทุนให้ถ่ายสำเนาจากแบบฯ ที่จัดส่งให้ทาง e-officeหรือดาวโหลดจากเวปไซด์สหกรณ์ ฯ www.ayutthayatsc.net  หรือขอแบบโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
   
   หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นใบสมัคร        
  6.1  ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ตามแบบของสหกรณ์) 
  6.2  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ยื่นภายหลังเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนแล้ว) 
    *  วันที่สุ่มเลือกและคัดเลือก วันจันทร์ที่  18  สิงหาคม 2557
    *  เวลาสุ่มเลือกและคัดเลือก   เวลา  10.00 น. 
    *  สถานที่คัดเลือก  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ  และ สพป.อย เขต 2
    *  ประกาศผล    วันอังคารที่  2  กันยายน  2557
    * รับทุนวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด และ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

เปิด 1213 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :29 มิ.ย. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน