การสมัครเป็นสมาชิก

   
การสมัครเป็นสมาชิก
     1.ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
     2.สมาชิกที่สมัครใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทในวันรับเงินเดือนของเดือนทีอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกและให้มีสิทธิสมาชิกได้ตั้งแต่ได้รับเงินคาธรรมเนียมแรกเข้าเป็นที่เรียบร้อย
     3.สมาชิกที่เคยเป็นสมาชิกแล้วแต่ลาออกต้องครบ 1 ปี จึงมิสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท สมาชิกต้องส่งเอกสารถึงสหกรณ์ภายในวีนที่ 6 ของเดือน ถ้าส่งหลังจากวันที่ 6 ของเดือน จะได้รับการอนุมัติในเดือนถัดไป
     4.สมาชิกต้องถือหุนตามเกณฑ์ของเงินเดือนในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 5 ของเงินเดือน สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนี้กับสหกรณ์ สมาชิกสามารถลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในวันที่ 6 ของเดือนจะได้รับการอนุมัติในเดือนถัดไป  หมายเหตุ : สหกรณ์จะเปิดให้ซื้อหุ้นเพิ่มปีละ 1 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายนของทุกปี)
เอกสารในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

เอกสารการสมัครสมาชิกใหม่ ประกอบด้วย
     1.ใบสมัครสมาชิกใหม่
     2.ใบสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก (กสส.)
     3.ใบคำร้องขอโอนประโยชน์
     4.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั่งไม่หมดอายุ
     5.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
     6.กรณีเป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้เพิ่มสำเนาสัญญาจริง
     7.สำเนาทะเบียนบ้าน
     8.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย
     9.เงินสด 600 บาท (สำหรับบริจาคเข้าเป็นสมาชิกกองทุน กสส. ในรายที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี หากอายุเกิน 60 ปี ไม่สามารถสมัครเข้ากองทุนได้)
     10.สำหรับข้าราชการบำนาญ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 และพนักงานราชการ ต้องให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในคำรับรองในเอกสารใบสมัคร

กรณีเป็นสถานศึกษาเอกชน ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้
     1.สำเนาสมุดประจำตัวครู
     2.สำเนาหนังสือจัดตั้งโรงเรียน (ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนมรับรองสำเนาถูกต้อง)
     3.หนังสือรับรองในการหักเงิน  ณ ที่จ่าย (ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามในช่องผู้รับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย)

กรณีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
     1.หนังสือยินยอมให้หักเงินได้เพื่อชำระค่าหุ้นและหนี้
     2.หนังสือรับรองในการหักเงิน ณ ที่จ่าย
เปิด 4934 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 ก.พ. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน