คุณสมบัติของสมาชิก

   
คุณสมบัติของสมาชิก
 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้้
     1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
     2.  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
     3. เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
           3.1 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้ หรือ
           3.2 เป็นพนักงาน ครูหรือลูกจ้างประจำที่ปฎิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา หรือ สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ
           3.3 เป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างประจำซึ่งรับบำเหน็จรายเดือนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดกองการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ
          3.4 เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำในโรงเรียนเอกชนซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นครูจากกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต้องเป็นผู้ที่ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนั้นให้คำรับรองในการหักเงิน ณ ที่จ่าย และยินยอมเป็นผู้รับเรือนหนี้และค้ำประกันการกู้เงินจากสหกรณ์ฯนอกเหนือจากหลักประกันตามระเบียบสหกรณ์ หรือ
         3.5 สมาชิกโอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นตาม พ.ร.บ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 หรือ
         3.6 เป็นพนักงานราชการในหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิด 5354 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :21 มี.ค. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน