สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

   
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สิทธิของสมาชิก
          1. เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกคะแนนเสียง 
          2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
          3. ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
          4. ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์ 
          5. สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก
          1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติของสหกรณ์ 
          2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย 
          3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 
          4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
          5. ร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
เปิด 5060 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 ก.พ. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน