สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ

     สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ดังนี้
         1.เงินรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กรณีสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในปีนั้นๆ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สหกรณ์ฯ โดยนำเอาเอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสำเนาทะเบียนบ้านมาติดต่อ เช่น นาย ก.เกิดวันที่ 1 ม.ค.2495 อายุการเป็นสาชิก 29 ปี 10 เดือนจะมาขอรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2555 เป็นต้นไป ขอรับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน

การคำนวณเงินรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิก คำนวณดังนี้
        เงินรางวัลพิเศษ   = 60 x อายุการเป็นสมาชิก (คิดเป็นเดือน)
        ตัวอย่าง  นาย ก.เป็นสมาชิก 29 ปี 10 เดือน จะได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่ ?
        อายุการเป็นสมาชิกของนาย ก.        = (29 x 12) + 10 = 358 เดือน
        นาย ก.ได้รับเงินรางวัล                      = 60 x 358 = 21,480 บาท

        2.สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชิวิต
            สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายตามลำดับ ดังนี้ คู่สมรส บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดา มารดา หรือผู้จัดการศพโดยส่งเอกสารหลักฐานภายใน 90 วัน สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรสให้แกทายาท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

            เงินสงเคราะห์ = 60 x อายุการเป็นสมาชิก (คิดเป็นเดือน)

            สมาชิกที่ถึงแก่กรรม มติคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ให้นำหรีดเคารพศพทุกรายในวงเงินรายละ 750 บาท
คู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต คู่สมรสที่ไม่เป็นสมาชิกเมื่อชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ครึ่งหนึ่งของอัตราเงินสงเคราะห์ศพที่สมาชิกจะได้รับ

หลักฐานที่จะต้องส่งกรณีสมาชิกเสียชีวิต ดังนี้

ผู้เสียชีวิต
        1.สำเนาใบมรณะบัตร
        2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องเป็นทะเบียนบ้านที่มีการแจ้งตายแล้ว)
        3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท
        1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
        2.สำเนาทะดบียนบ้าน
        3.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ทายาทไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง)
        4.สำเนาทะเบียนสมรส
        5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล

        3.กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก
                เมื่อสมาชิกเข้ามาสมัครสมาชิกใหม่ สหกรณ์ขอความร่วมมือบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก (กสส.)อย่างน้อยจำนวน 600 บาท (ยกเว้นรายที่สมัครใหม่และมีอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่สามารถสมัครได้) กรณีสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์จ่ายเงินกองทุนให้ตามอายุการเป็นสมาชิกดังนี้
                 อายุสมาชิกไม่ถึง 5 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท
                  อายุสมาชิกตั้งแต่ 5 ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 60,000 บาท
               อายุสมาชิกตั้งแต่ 10 ไม่ถึง 15 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 70,000 บาท
                   อายุสมาชิกตั้งแต่ 15 ไม่ถึง 20 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 90,000 บาท
                  อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ไม่ถึง 25 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 110,000 บาท
                  อายุสมาชิกตั้งแต่ 25 ไม่ถึง 30 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 130,000 บาท
                 อายุสมาชิกตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือ 150,000 บาท
 
หลักฐานที่จะต้องส่งประกอบด้วย
ผู้เสียชิวิต
        1.สำเนาใบมรณะบัตร
        2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องเป็นทะเบียนบ้านที่มีการแจ้งตายแล้ว)
        3.หนังสือรับรองการตาย (ทร4/1 ตอน 2)
        4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท
        1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
        2.สำเนาทะดบียนบ้าน
        3.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ทายาทไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง)
        4.สำเนาทะเบียนสมรส
        5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล

        4.ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก (สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันให้สมาชิกทุกราย)
               สหกรณ์ฯจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับบุคคลที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ทุกคน โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัย สำหรับสมาชิกเสียชีวิตได้รับทุนประกันชีวิตรายละ 150,000 บาท

        5.ประกันชีวิตภาคสมาชิก (สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง)
                สหกรณ์ฯจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมาชิก) โดยสมาชิกสมัครใจทำประกันและชำระดอกเบี้ยประกันภัยเองตามทุนประกันในแต่ละปีตามประกาศของสหกรณ์  เงื่อนไขในการทำประกัน สมาชิก 1 คนสามารถเลือกทำประกันได้คนละ 1 แผนเท่านั้นสมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปี สมาชิกต้องกรอกใบแถลงสุขภาพตามแบบของบริษัท การเปลี่ยนแปลงทุนประกันต้องมีระยะเวลารอคอย 1 ปี (สมาชิกเสียชีวิตในปีแรกด้วยโรคต้องห้ามบริษัทจะคืนดอกเบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผู้เอาประกันภัยตามระยะเวลาในปีนั้น)

        6.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
               สหกรณ์ฯ กำหนดทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
        1.ทุนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท
        2.ทุนระดับหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 200 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท


7.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค)
              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค) โดยสมาชิกที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมตามประกาศของสมาคมในแต่ละครั้งตามอายุของสมาชิก หากสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพรายละ 600,000 บาท (สมาคมเก็บเงินสงเคราะห์ศพร่วงหน้าปีละ 4,000 บาทและค่าบำรุงรายปี 20 บาท โดยหักจากเงินปันผลหากเงินปันผลไม่พอสมาชิกต้องนำเงินมาชำระด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด)

หลักฐานที่จะต้องส่งประกอบด้วย
ผู้เสียชีวิต
        1.สำเนาใบมรณะบัตร
        2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
        3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องเป็นทะเบียนบ้านที่มีการแจ้งตายแล้ว)
        4.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
        5.หนังสือรับรองการตาย
ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท
        1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        2.สำเนาทะดบียนบ้าน
        3.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ทายาทไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง)
        4.สำเนาทะเบียนสมรส
        5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล


        8.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) โดยสมาชิกที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมตามประกาศของสมาคมในแต่ละครั้งตามอายุของสมาชิก หากสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพรายละ 600,000 บาท (สมาคมเก็บเงินสงเคราะห์ศพร่วงหน้าปีละ 4,000 บาทและค่าบำรุงรายปี 40 บาท โดยหักจากเงินปันผลหากเงินปันผลไม่พอสมาชิกต้องนำเงินมาชำระด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด)

ผู้เสียชีวิต
        1.สำเนาใบมรณะบัตร
        2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
        3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องเป็นทะเบียนบ้านที่มีการแจ้งตายแล้ว)
        4.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
        5.หนังสือรับรองการตาย
ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท
        1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        2.สำเนาทะดบียนบ้าน
        3.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ทายาทไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง)
        4.สำเนาทะเบียนสมรส
        5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล
เปิด 9828 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 ก.พ. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน