ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

ผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 2560

   
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เรื่อง  ผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  ชุดที่ 57 ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22  มิถุนายน 2560 มีมติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมอบให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกทุนดำเนินการโดยวิธีสุ่มเลือกตามหมายเลขที่สมัคร ด้วยระบบโปรแกรม Random เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00  น. 

บัดนี้  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายชื่อ
ผู้ได้รับการสุ่มเลือกแนบท้ายประกาศนี้  

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 187 ทุน ทุนละ 1,500 บาท
เขต 1 สมาชิกสังกัด สพป.อย.1 , สถาบันการศึกษาเอกชน , สนง.สหกรณ์ฯ, นำส่งข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขต 1  

ระดับปริญญาตรีจำนวน 94 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
เขต 1 สมาชิกสังกัด สพป.อย.1 , สถาบันการศึกษาเอกชน , สนง.สหกรณ์ฯ, นำส่งข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขต 1  


 
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 97 ทุน ทุน ละ 1,500 บาท
เขต 2 สมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2, สถาบันการศึกษาเอกชน,ข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขต 2   คลิกดูรายชื่อ
 


ระดับปริญญาตรีจำนวน 48 ทุน ทุน ละ 2,000 บาท
เขต 2 สมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2, สถาบันการศึกษาเอกชน,ข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขต 2    คลิกดูรายชื่อ
 

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 40 ทุน ทุน ละ 1,500 บาท
เขต 3 สมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ใน จ.พระนครศรีอยุธยาและข้าราชการบำนาญในเขตที่ 3 
 

ระดับปริญญาตรีจำนวน 20 ทุน ทุน ละ 2,000 บาท
เขต 3 สมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ใน จ.พระนครศรีอยุธยาและข้าราชการบำนาญในเขตที่ 3 
 


ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 39 ทุน ทุน ละ 1,500 บาท
เขตที่ 4 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขต 4   คลิกดูรายชื่อ
 

ระดับปริญญาตรีจำนวน 20 ทุน ทุน ละ 2,000 บาท
เขตที่ 4 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขต 4   คลิกดูรายชื่อ
 


ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 37 ทุน ทุน ละ 1,500 บาท
เขตที่5 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, มทร.สุวรรณภูมิ,ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา,
ศูนย์การศึกษาพิเศษ, สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ, สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ,
 มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย, สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรมศิลปากร, ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา และข้าราชการบำนาญในเขต 5   คลิกดูรายชื่อ

 

ระดับปริญญาตรีจำนวน 18 ทุน ทุน ละ 2,000 บาท
เขตที่5 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, มทร.สุวรรณภูมิ,ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา,
ศูนย์การศึกษาพิเศษ, สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ, สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ,
 มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย, สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรมศิลปากร, ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา และข้าราชการบำนาญในเขต 5   คลิกดูรายชื่อ

 
เปิด 2777 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :22 ส.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน