รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558

      ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชุดที่  55/2558 ในการประชุมครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม 2558  มีมติให้ดำเนินการจัดสรรทุนเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558  ตามระเบียบสหกรณ์  ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ข้อ 6 (2)  กำหนดจำนวนทุน และจำนวนเงินแต่ละระดับ ดังนี้
1.   ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  จำนวน 600 ทุน แยกตามระดับทุน ดังนี้
1.1 ทุนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี        จำนวน  400  ทุน ๆ ละ 1,000 บาท    เป็นเงิน     400,000       บาท
1.2  ทุนระดับหลักสูตรปริญญาตรี     จำนวน 200  ทุน ๆ ละ 1,500 บาท    เป็นเงิน     300,000       บาท
    รวมทั้งสิ้น      600  ทุน                   
    รวมเป็นเงิน     700,000        บาท

รายละเอียดประกาศสหกรณ์

ใบสมัครทุนระดับปริญญาตรี

ใบสมัครทุนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
เปิด 1105 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :10 ส.ค. 58
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน