ผลการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2559
๑.นายอารักษ์ พัฒนถาวร ประธานกรรมการ
๒.นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ เขตสรรหาที่ ๑
๓.นายไพรทูรย์ สุมาลกันต์ เขตสรรหาที่ ๑
๔.นางอภืญญา อ่อนจริง เขตสรรหาที่ ๑
๕.นายปรีชา อาชีพสุจริต เขตสรรหาที่ ๑
๖.นายเสนาะ ตั้งทรัพย์ เขตสรรหาที่ ๑
๗.นายพาธินทร์ พานทอง เขตสรรหาที่ ๑
๘.นายจรัล สายจันทร์ เขตสรรหาที่ ๒
๙.นายวีระชัย เกิดประกอบ เขตสรรหาที่ ๒
๑๐.นายทวี หวานล้ำ เขตสรรหาที่ ๒
๑๑.นายวีระ ทองลิ่ม เขตสรรหาที่ ๒
๑๒.นายฉัตรชัย ภิญญะวรรณ เขตสรรหาที่ ๓
๑๓.นายสุบิน อ้อสุวรรณ เขตสรรหาที่ ๓
๑๔.ว่าที่ร.ต.สมชาย โอนอ่อน เขตสรรหาที่ ๔
๑๕.รศ.ไพทูรย์ สมัครกิจ เขตสรรหาที่ ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

ผู้จัดการสหกรณ์ฯเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการรณรงค์สหกรณ์ออมทรัพย์นำเงินมาลงทุนใน ชสอ. วันศุกร์ที่ 27 พ...
เมื่อ 27 พ.ย. 58 อ่าน 7 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๕๘ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมส..
เมื่อ 26 พ.ย. 58 อ่าน 8 ครั้ง

ผลการสรรหาคณะกรรมการปรจำปี2559 เขต1,2และ4 ที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 12พฤศจิกายน2558ผลการสรรหากรรมการ..
เมื่อ 16 พ.ย. 58 อ่าน 205 ครั้ง

ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2558 คลิก.. ดาวน์โหลดปร..
เมื่อ 8 ต.ค. 58 อ่าน 133 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์..
เมื่อ 8 ต.ค. 58 อ่าน 254 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ผู้ท..
เมื่อ 23 ก.ย. 58 อ่าน 419 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
ข่าวฉบับที่ 6 เมื่อ 2015-11-27 15:04:03 | เปิด 1 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เมื่อ 2015-11-18 17:05:51 | เปิด 13 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 เมื่อ 2015-11-18 17:02:56 | เปิด 9 ครั้ง
แบบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ เมื่อ 2015-10-15 16:24:00 | เปิด 87 ครั้ง
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจประจำปี 2558 เมื่อ 2015-10-15 16:22:57 | เปิด 119 ครั้ง
วารสารปีที่ 55 ฉบับที่ 4-5 เมื่อ 2015-10-10 08:17:34 | เปิด 222 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 เมื่อ 2015-10-08 13:41:05 | เปิด 20 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559 เมื่อ 2015-10-04 17:46:41 | เปิด 67 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการสรรหาประธาน และกรรมการ ปี 2559 แบบ 2 เมื่อ 2015-10-04 17:45:05 | เปิด 101 ครั้ง
ใบสมัครรับเลือกตั้งประธาน,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 59 เมื่อ 2015-10-04 17:43:40 | เปิด 40 ครั้ง
รายชื่อผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558 เมื่อ 2015-09-23 14:33:52 | เปิด 698 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558 เมื่อ 2015-09-23 14:31:29 | เปิด 242 ครั้ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๘ เมื่อ 2015-08-25 15:59:32 | เปิด 153 ครั้ง
ประกาศขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 เมื่อ 2015-08-10 09:25:28 | เปิด 293 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 561 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 6988 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking

QR code

ค้นหา