ข่าวด่วนประกาศสหกรณ์เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ,
กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558

ประกาศผลการสุ่มคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดประจำปี 2557
ดูผลทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรที่นี่..คลิก
ดูผลทุน(ขาดแคลน)ที่นี่.. คลิก

ให้ผู้ที่มีสิทธิรับทุนดังกล่าวติดต่อขอรับทุนได้ที่สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยาจํากัดและผู้ที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 รับทุนได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 พร้อมทั้งนําใบรับรองการศึกษาของบุตรจากสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา หากไม่มาภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน

ส่งเสริมการออม พรั่งพร้อมบริการ ร่วมมือบริหาร กิจการมั่นคง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกร..
เปิดอ่าน 72 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ,กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการส..
เปิดอ่าน 113 ครั้ง
ประกาศหาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์หมู่ประจำปี 2557 สนใจอ่านรายละเอียดต่อโหลดเอก..
เปิดอ่าน 119 ครั้ง
ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 ของ ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 มีมติใ..
เปิดอ่าน 186 ครั้ง
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคั..
เปิดอ่าน 168 ครั้ง
ผู้จัดการพิชัย ก้อนนาค มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 ให้กับผู้ที่ได้รับการสุ่มเลือกโดย..
เปิดอ่าน 81 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-10-31 16:52:47 | เปิด 1 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ เมื่อ 2014-10-31 16:50:53 | เปิด 3 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-10-27 15:46:23 | เปิด 9 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-10-27 15:44:35 | เปิด 28 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการ เมื่อ 2014-10-17 14:37:16 | เปิด 37 ครั้ง
ประกาศรัับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เมื่อ 2014-10-13 11:35:19 | เปิด 21 ครั้ง
ประกาศรัับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานฯ กรรมการฯ เมื่อ 2014-10-13 11:34:28 | เปิด 31 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เมื่อ 2014-09-29 10:36:23 | เปิด 143 ครั้ง
ประกาศให้ผู้สนใจเสนอการทำประกันชีวิตกลุ่ม เมื่อ 2014-09-26 14:47:09 | เปิด 80 ครั้ง
ประกาศซื้อหุ้นเพิ่ม ประจำปี 2557 เมื่อ 2014-09-26 14:44:01 | เปิด 62 ครั้ง
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เมื่อ 2014-09-17 15:46:40 | เปิด 133 ครั้ง
ประกาศผลการการคัดเลือกและสุ่มเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ประเภทขาดแคลน) เมื่อ 2014-09-02 16:12:05 | เปิด 237 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 เมื่อ 2014-09-01 13:35:58 | เปิด 628 ครั้ง
ประกาศผลการการคัดเลือกและสุ่มเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 เมื่อ 2014-09-01 13:34:59 | เปิด 114 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  

ข่าว สพฐ.

แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 347 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 2438 ครั้ง
: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากตามโครงการฯ 36 เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :

ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันx