ข่าวด่วน ประกาศผลการสุ่มคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดประจำปี 2557
ดูผลทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรที่นี่..คลิก
ดูผลทุน(ขาดแคลน)ที่นี่.. คลิก

ให้ผู้ที่มีสิทธิรับทุนดังกล่าวติดต่อขอรับทุนได้ที่สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยาจํากัดและผู้ที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 รับทุนได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 พร้อมทั้งนําใบรับรองการศึกษาของบุตรจากสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา หากไม่มาภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน

ส่งเสริมการออม พรั่งพร้อมบริการ ร่วมมือบริหาร กิจการมั่นคง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
ผู้จัดการพิชัย ก้อนนาค มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 ให้กับผู้ที่ได้รับการสุ่มเลือกโดย..
เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ท่าน ผอ.ภิรมย์ นันทวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ให้การต้อนคณะศ..
เปิดอ่าน 33 ครั้ง
คุณไสว ศรีไสย ผู้จัดการโครงการการศึกษาและพัฒนาเด็กประถมวัย เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี..
เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประกาศผลการสุ่มเลือกและคัดเลือกทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557ดูผลได้จากเ..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ทำการคัดเลือกและสุ่มเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2557 ในว..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอ..
เปิดอ่าน 103 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เมื่อ 2014-09-17 15:46:40 | เปิด 11 ครั้ง
ประกาศผลการการคัดเลือกและสุ่มเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ประเภทขาดแคลน) เมื่อ 2014-09-02 16:12:05 | เปิด 141 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 เมื่อ 2014-09-01 13:35:58 | เปิด 379 ครั้ง
ประกาศผลการการคัดเลือกและสุ่มเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 เมื่อ 2014-09-01 13:34:59 | เปิด 80 ครั้ง
จดหมายแจ้งสมาชิกเข้ารับการอบรม ปี 57 เมื่อ 2014-07-07 11:08:41 | เปิด 131 ครั้ง
รายชื่อผู้สมัครอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ปี 57 เมื่อ 2014-07-07 11:06:18 | เปิด 374 ครั้ง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประเภทขาดแคลน เมื่อ 2014-06-27 15:45:52 | เปิด 196 ครั้ง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ เมื่อ 2014-06-27 15:45:10 | เปิด 238 ครั้ง
หนังสือโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ เมื่อ 2014-06-16 13:52:27 | เปิด 79 ครั้ง
ข่าวฉบับที่ 2 ปี 57 เมื่อ 2014-05-21 15:36:13 | เปิด 189 ครั้ง
จดหมายแจ้งสมาชิกเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก (ใหม่)ปี56 เมื่อ 2014-05-16 22:06:33 | เปิด 86 ครั้ง
แบบใบสมัครเข้าอบรม ปี 56 เมื่อ 2014-05-16 22:01:47 | เปิด 30 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบพิมพ์ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯทางเว็บไซต์ เมื่อ 2014-03-08 17:27:24 | เปิด 267 ครั้ง
เอกสารประกอบการกู้สามัญ (หนังสือยินยอมให้หักเงิน) ต้องใช้ด้วย เมื่อ 2014-03-07 11:26:41 | เปิด 276 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  

ข่าว สพฐ.

แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 317 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 2262 ครั้ง
: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากตามโครงการฯ 36 เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :

ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันx