ผลการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2559
๑.นายอารักษ์ พัฒนถาวร ประธานกรรมการ
๒.นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ เขตสรรหาที่ ๑
๓.นายไพรทูรย์ สุมาลกันต์ เขตสรรหาที่ ๑
๔.นางอภืญญา อ่อนจริง เขตสรรหาที่ ๑
๕.นายปรีชา อาชีพสุจริต เขตสรรหาที่ ๑
๖.นายเสนาะ ตั้งทรัพย์ เขตสรรหาที่ ๑
๗.นายพาธินทร์ พานทอง เขตสรรหาที่ ๑
๘.นายจรัล สายจันทร์ เขตสรรหาที่ ๒
๙.นายวีระชัย เกิดประกอบ เขตสรรหาที่ ๒
๑๐.นายทวี หวานล้ำ เขตสรรหาที่ ๒
๑๑.นายวีระ ทองลิ่ม เขตสรรหาที่ ๒
๑๒.นายฉัตรชัย ภิญญะวรรณ เขตสรรหาที่ ๓
๑๓.นายสุบิน อ้อสุวรรณ เขตสรรหาที่ ๓
๑๔.ว่าที่ร.ต.สมชาย โอนอ่อน เขตสรรหาที่ ๔
๑๕.รศ.ไพทูรย์ สมัครกิจ เขตสรรหาที่ ๕

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ส่งเสริมการออม พรั่งพร้อมบริการ ร่วมมือบริหาร กิจการมั่นคง

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

ผอ.อารักษ์ พัฒนถาวร ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่ง..
เมื่อ 17 ม.ค. 59 อ่าน 55 ครั้ง

ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าและหลังโดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโปรดอ่านรา..
เมื่อ 14 ม.ค. 59 อ่าน 82 ครั้ง

สหกรณ์ฯมอบทุนการศึกษาให้ด.ช.ทวีศักดิ์ ฟูเซะและด.ช.ทวีชัย ฟูเซาะ นักเรียนจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื..
เมื่อ 13 ม.ค. 59 อ่าน 68 ครั้ง

การประชุมโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ปี 59 วันที่ 8 ม.ค. 59..
เมื่อ 8 ม.ค. 59 อ่าน 56 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๘ผู้จัดการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดได้เข้าร่..
เมื่อ 1 ม.ค. 59 อ่าน 81 ครั้ง

เดินสายอวยพรปีใหม่ เป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งความสุข ขอขอบคุณสหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผอ.ดำหริ ..
เมื่อ 1 ม.ค. 59 อ่าน 76 ครั้ง


  ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
  ประกาศสอบราคา คสล. เมื่อ 2016-01-14 13:37:24 | เปิด 11 ครั้ง
  ข่าวฉบับที่ 6 เมื่อ 2015-11-27 15:04:03 | เปิด 297 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เมื่อ 2015-11-18 17:05:51 | เปิด 45 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 เมื่อ 2015-11-18 17:02:56 | เปิด 20 ครั้ง
  แบบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ เมื่อ 2015-10-15 16:24:00 | เปิด 129 ครั้ง
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจประจำปี 2558 เมื่อ 2015-10-15 16:22:57 | เปิด 174 ครั้ง
  วารสารปีที่ 55 ฉบับที่ 4-5 เมื่อ 2015-10-10 08:17:34 | เปิด 356 ครั้ง
  ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 เมื่อ 2015-10-08 13:41:05 | เปิด 31 ครั้ง
  ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559 เมื่อ 2015-10-04 17:46:41 | เปิด 124 ครั้ง
  ประกาศรับสมัครการสรรหาประธาน และกรรมการ ปี 2559 แบบ 2 เมื่อ 2015-10-04 17:45:05 | เปิด 159 ครั้ง
  ใบสมัครรับเลือกตั้งประธาน,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 59 เมื่อ 2015-10-04 17:43:40 | เปิด 87 ครั้ง
  รายชื่อผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558 เมื่อ 2015-09-23 14:33:52 | เปิด 861 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558 เมื่อ 2015-09-23 14:31:29 | เปิด 286 ครั้ง
  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๘ เมื่อ 2015-08-25 15:59:32 | เปิด 224 ครั้ง

 


  เว็บไซต์ต่างๆ
 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 604 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 8139 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking
เชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ
รับข่าวสารทาง Line

ID Line : @iqz6868h

QR Code Line

เพิ่มเพื่อน
ค้นหา