ประจวบวารเฉลิมชนม์ พระจอมพลกษัตรา
พระปกเกล้า ฯ ประชามา จำเนียรกาลประจบปี
ประชาราษฎร์ตระหนักภักดิ์ และจงรักพระจักรี
จะตามรอยพระบาทที่ ธ ทรงย่างนำทางชน
ธ ทรงเปรียบประดุจสูรย์ รพีพูนจรัสดล
สถิตมั่นประกอบผล วิเศษเกื้อประชากร
ร้อยหัวใจมโนน้อม ประณตพร้อมถวายพร
คณาเทพมหิศร ประสานช่วยประสาทพลัน
ธ หวังใดสฤษดิ์สม ฤดีมาดมิพลาดผัน
ประสบสุขทิวาวัน นิราศทุกข์นิรันตราย
มิเชือนแช ธ ทรงสอน มิบั่นทอน ธ บรรยาย
จะรู้รักสมัครหมาย สมาน-ฉันท(ะ)ไมตรี
ประพฤติพอจะเลี้ยงชีพ มิเร่งรีบจะเกินดี
ตระหนักพจน์นฤบดี ประทับเกล้าฯ นิรันดร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการดำเนินการและพนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
ประกาศผลการสรรหาปรธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุด 55ประจำปี 2558..
เปิดอ่าน 78 ครั้ง
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เปิดอ่าน 81 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์ออมทรั..
เปิดอ่าน 82 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558และผู้ตรวจสอบกิจการส..
เปิดอ่าน 157 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกร..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-21 14:11:53 | เปิด 37 ครั้ง
วารสารสหกรณ์ฉบับที่ 4-5 เมื่อ 2014-11-14 15:28:14 | เปิด 82 ครั้ง
ประกาศรายชื่อการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-14 15:06:47 | เปิด 50 ครั้ง
ประกาศขอถอนจากการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ เมื่อ 2014-11-14 14:03:26 | เปิด 34 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-11-12 15:54:28 | เปิด 29 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-04 16:15:11 | เปิด 44 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-04 16:13:36 | เปิด 101 ครั้ง
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-10-31 16:52:47 | เปิด 64 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ เมื่อ 2014-10-31 16:50:53 | เปิด 59 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-10-27 15:46:23 | เปิด 32 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-10-27 15:44:35 | เปิด 60 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการ เมื่อ 2014-10-17 14:37:16 | เปิด 55 ครั้ง
ประกาศรัับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เมื่อ 2014-10-13 11:35:19 | เปิด 29 ครั้ง
ประกาศรัับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานฯ กรรมการฯ เมื่อ 2014-10-13 11:34:28 | เปิด 57 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  

ข่าว สพฐ.

แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 369 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 2761 ครั้ง
: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากตามโครงการฯ 36 เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :

ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันx