การให้เงินกู้แก่สมาชิก

   
การให้เงินกู้แก่สมาชิก
 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท ดังนี้

      1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

           1.1.เงินกู้ฉุกเฉินปกติ (สีเหลือง) กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน ในวงเงินขั้นสูงไม่เกิน 50,000 บาท ส่งใช้ 10 งวด (เป็นสมาชิก 1 เดือนขึ้นไป)

           1.2.เงินกู้ฉุกเฉินเงินด่วน  ATM. (สีขาว มีบัตรให้) สมาชิกสามารถกู้ฉุกเฉินเงินด่วน  ATM ได้จำนวน 15 เท่าของเงินเดือนหรือเงินบำนาญ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 300,000 บาท โดยมีสามชิกที่เป็นข้าราชการค้ำประกัน จำนวน 2 คนหรือใช้ค่าหุ้นของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์ค้ำประกันก็ได้    ทั้งนี้การใช้ค่าหุ้นค้ำประกันต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามประกาศของสหกรณ์โดยหักดอกเบี้ย ณ ที่จ่ายส่วนเงินต้นสมิชิกอาจส่งใช้เมื่อใดก็ได้ โดยการส่งใช้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

      2.เงินกู้สามัญ  วงเงินกู้จำกัดขั้นสูงไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่งใช้  350 งวด  (เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป)  สมาชิกที่กู้สามัญโดยใชเงินหุ้นหรือเงินฝากของตนเองค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  90 %  ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝาก ที่ตนมีอยู่ หากกู้เกิน  2,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
          หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้ 
          - วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000  บาท ใช้สมาชิกสหกรณ์ค้ำประกัน 1 คน (ข้าราชการอย่างน้อย 1 คน)
          - วงเงินกู้ 300,001-1,800,000 บาท ใช้สมาชิกสหกรณ์ค้ำประกัน 6 คน (ข้าราชการอย่างน้อย 5 คน)
          - วงเงินกู้  2,000,000  บาท  ใช้สมาชิกสหกรณ์ค้ำประกัน 7 คน (ข้าราชการอย่างน้อย 6 คน)

      3.เงินกู้พิเศษ  ( การเคหะสงเคราะห์ ) กู้ได้  3,500,000 บาท  ส่งใช้  350 งวด  ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้  ที่ดิน 80 % ของราคาประเมินทางราชการ

      4.เงินกู้เพื่อการศึกษา   ส่งใช้ 100 งวด ( 8 ปี 4 เดือน)
          - ระดับปริญญาตรีกู้ได้ในวงเงิน       150,000  บาท
          - ระดับปริญญาโทกู้ได้ในวงเงิน      250,000  บาท
          - ระดับปริญญาเอกกู้ได้ในวงเงิน     350,000  บาท

การส่งใช้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการให้ปฏิบัติดังนี้
     1.สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญและหรือที่เป็นข้าราชการบำนาญให้ชำระหนี้ให้เสร็จภายในอายุ 90 ปี
     2.สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญหรือไม่มีเงินได้รายเดือนให้ชำระหนี้ให้เสร็จก่อนออกจากราชการหรือวันออกจากงาน
 
 
เปิด 25938 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :20 มี.ค. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน