ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

   
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
    ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการำเนินการ พ.ศ.2554 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด พ.ศ.2543 ข้อ 56(10) ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ได้กำหนดระเบียบบว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สหกรณ์เกิความมั่นคงและสะดวกต่อการดำเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที 17 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2554”
    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
    ข้อ 3 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไปแล้ว ซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้แทน
    ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
“กรรมการดำเนินการ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
“เขตสรรหา” หมายถึง เขตสรรหาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะนครศรีอยุธยา จำกัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะบุคคลที่คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดการสรรหาวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการสสรหา ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครการสรรหา จนประกาศผลการสรรหาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
    ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการสรรหาประธานกรรมการและหรือกรรมการดำเนินการตามตำแหน่งทีว่าง รวมแล้วจำนวนไม่เกินที่กำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
ในกรณีที่มีตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรมการดำเนินการว่างลงก่อนวาระ คณะกรรมการดำเนินการอาจจัดให้มีการสสรหาประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งทีว่างก็ได้
    ข้อ 6 ให้คณะกรรมการดำเนินการ จัดให้มีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ตามตำแหน่งที่ว่างโดยประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สรรหา การรับสมัครการสรรหา ขั้นตอนการใช้สิทธิสรรหาและวิธีการสรรหาก่อนวันประชุมใหญ่ไมน้อยกว่า 30 วัน
ให้คณะกรรมการดำเนินดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาและรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 15 วัน
ผู้สมัครรับการสรรหาคนใดขอถอนตัวออกจากการสมัครรับการสรรหาต้องทำหนังสือแจ้งต่อประธานกรรรมการและถือว่าสิทธิการสมัครรับการสรรหาสิ้นสุด และไม่มีสิทธิสมัครรับการสรรหาในตำแหน่งที่ถอนตัว
    ข้อ 7 ผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศสมัครรับการสรรหา
ผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการต้องเป็นสมาชิกสังกัดเขตสรรหานั้นๆก่อนวันประกาศสมัครรับการสรรหา
สมาชิกจะสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการในการสรรหาคราวเดียวกันมิได้ หากผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการยังดำรงตำแหน่งไม่ครบวาระประสงค์จะสมัครรับการสรรหาในตำแหน่งที่ว่างในวรรคก่อน ต้องลาออกจากตำแหน่งปัจจุบัน แต่ให้มีผลการลาออกในวันประชุมใหญ่ ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะระงับการลาออกในภายหลังมิได้
    ข้อ 8 ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาได้ตามความเหมาะสม และให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจหน้าที่จัดการสรรหา และประกาศผลการสรรหาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
    ข้อ 9 ให้สรรหาประธารกรรมการหรือกรรมการดำเนินการตามจำนวนแต่ละเขตสรรหา ดังต่อไปนี้
        (1)การสรรรหาประธานกรรมการให้ถือเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเขตสรรหา
        (2)การสรรหากรรมการดำเนินการให้กำหนดเขตสรรหาและจำนวนกรรมการโดยถือสัดส่วนของจำนวนสมาชิกดังต่อไปนี้

เขตสรรหาที่ 1 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด หน่วยนำส่งโดยตรงข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขตสรรหาที่ 1 ให้มีกรรมการได้ไม่เกิน 6 คน

เขตสรรหาที่ 2 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาพระครศรีอยุธยา เขต 2 และข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขตสรรหาที่ 2 ให้มีกรรมการได้จำนวนไม่เกิน 4 คน
เขตสรรหาที่ 3 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขตสรรหาที่ 3 ให้มีกรรมการได้จำนวนไม่เกิน 2 คน

เขตสรรหาที่ 4 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทและข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขตพื้นที่สรรหาที่ 4 ให้มีกรรมการได้จำนวนไม่เกิน 1 คน

เขตสรรหาที่ 5 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม กรมศิลปากรที่ 3 (อุทยานประวัติศาสตร์) ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา และข้าราชการบำนาญของหน่วยงานในเขตสรรหาที่ 5 ให้มีกรรมการได้จำนวนไม่เกิน 1 คน

หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกในแต่ละเขตสรรหา คณะกรรมการดำเนินการในแต่ละเขตตามความเหมาะสม ในการสรรหาเป็นคราวๆไปก็ได้
    ข้อ 10 สมาชิกผู้มีสิทธิสรรหาทุกคน มีสิทธิเลือกผู้สมัครรับการสรรหาประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 คน
สมาชิกผู้มีสิทธิสรรหาในเขตใดมีสิทธิเลือกกรรมการดำเนินการที่สมัครรับการสรรหาในเขตสรรหานั้น ไม่เกินจำนวนตามประกาศของสหกรณ์ ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครรับการสรรหเป็นประธานกรรมการก็ดีหรือสมัครเป็นกรรมการดำเนินการก็ดี มีจำนวนเท่าที่ประกาศตำแหน่งว่าง ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหา
    ข้อ 11 การสรรหาให้ใช้วิธีตรงและลับ โดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนน
    ข้อ 12 ผู้ได้รับคะแนนสรรหาตามข้อ 11 เรียงตามลำดับสูงสุดจำนวนเท่ากับตำแหน่งว่างตามประกาศของสหกรณ์ถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหา กรณีตำแหน่งที่ว่างมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งไม่เท่ากัน ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับคะแนนมากกว่าเป้นกรรมการดำเนินการในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ยาวกกว่า ถ้าผู้สมัครรับการสรรหาได้คะแนนเท่ากันให้คณะกรรมการสรรหาจับฉลากเพื่อจัดลำดับผลการสรรหา
    ข้อ 13 ให้สหกรณ์นำรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและหรือกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับของสหกรณ์ต่อไป
    ข้อ 14 ในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
    ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

เปิด 5835 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 ก.พ. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน