ขอเชิญสมาชิกรวมลงชื่อเสนอกฎหมาย

   
  ขอเชิญร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542)  
      ตามหนังสือที่อ้างถึง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด แจ้งว่าตามที่ประชุมใหญ่ สามัญประจ าปี 2560 เมือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้มีมติให้เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ......) พ.ศ.......นั้น บัดนี้ ทางคณะผู้ริเริ่มได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อน าเสนอ แก้ไขต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้ผู้แทนหรือสมาชิกลงชื่อเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการนี้จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด ที่สนใจจะร่วมลงชื่อ เพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์โดยลงลายมือชื่อตามแบบเอกสารในส่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมแนบส าเนาบัตร ประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) พร้อมส่งกลับไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อรวบรวมรายชื่อเป็นผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ต่อไป 
 
แฟ้มประกาศ  CLICK DOWNLOAD
เอกสารหลักการออกกฏหมาย  CLICK DOWNLOAD     
เอกสารลงชื่อเสนอกฏหมาย    CLICK DOWNLOAD   
เอกสารประกอบร่างกฏหมาย     CLICK DOWNLOAD     


เปิด 145 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :29 มิ.ย. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน